สารสนเทศ
ผลสอบภาคเรียนที่2/2556
ฐานจุดเน้นสถานศึกษา
การรับนักเรียนปี 2557
Data Management 56
ระบบนักเรียนรายบุคคล 56
ผลสอบปลายภาคที่1/2556
B-OBEC สิ่งก่อสร้าง 56
E-ME3 2556
E-MES งบ SP2
M-OBEC 2553
ประหยัดพลังงานกาฬสินธุ์
หนังสือเรียนฟรี15ปี
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการเรียนปี 2553
ผลการเรียนปี 2554
การประกันคุณภาพภายใน
ระบบควบคุมภายใน
รายงานก่อสร้างซ่อมแซม
เทศบาลตำบลลำพาน
กรอกข้อมูลงบ 2557
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรงเรียนท่าแสงควรปรับปรุงเรื่องอะไร
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน
การสอนของครูต่อนักเรียน
ที่จอดรถจักรยานนักเรียน
โรงอาหาร
ห้องสมุดมีชีวิต
ห้องส้วมสำหรับนักเรียน
การแต่งกายของนักเรียน
การแปรงฟันหลังทานข้าวเที่ยง
นักเรียนมาสายไม่ทันกิจกรรมหน้าเสาธง
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2011
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 354509
Page Views 500987
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission )
    ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน มีสุขภาพอนามัย มีความรู้คู่คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
    ๒. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ
    ๓. ส่งเสริมการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีความก้าวหน้าทันสมัย
เป้าประสงค์

        โรงเรียนท่าแสงวิทยายนได้กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ๒๕๕๖     ระบบการจัดการศึกษา  ทั้งด้านปัจจัย  กระบวนการและผลผลิต  สัมฤทธิ์ผลดังนี้
    ๑.  ด้านปัจจัย
        ๑.๑   นักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ผ่านการเตรียมความพร้อมร้อยละ  ๑๐๐
        ๑.๒  นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ บังคับ  ในเขตบริการเข้าเรียนทุกคน
        ๑.๓   บุคลากรมีเพียงพอ  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ  ๙๐
        ๑.๔   ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลงานสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๙๕
        ๑.๕ กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐  ของกิจกรรมที่จัด
        ๑.๖ สื่อการสอน  เทคโนโลยี  และข้อมูลสาระสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษา  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐
        ๑.๗ บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๙๕
        ๑.๘ งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์มีเพียงพอ  ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
    ๒.ด้าน-กระบวนการ / การบริหารจัดการ
        ๒.๑ มีแผนแม่บท ( ธรรมนูญโรงเรียน ) เป็นแผนระยะ  ๓ ปี  มีแผนกลยุทธ  ๓  ปี และมีแผนปฏิบัติการประจำปี  แผนมีประสิทธิภาพในระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๙๐
        ๒.๒ ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ทุกคน  และสามารถใช้แผนในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๙๐
        ๒.๓ มีแผนนิเทศ  เป็นเครื่องมือในการควบคุม  ตรวจสอบและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐
        ๒.๔ มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน    มีความสำเร็จมีระดับความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 
    ๓.   ด้านผลผลิต
        ๓.๑   ทุกสาระวิชา  และทุกชั้นเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
              กลุ่มวิชาภาษาไทย     คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  ให้ตั้งเป้าโดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ร้อยละ  ๑๐  ทั้งที่โรงเรียนประเมินและหน่วยงานประเมิน  สำหรับกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๗๕
        ๓.๒      ด้านสุขภาพ   นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐  ของนักเรียนทั้งหมด
        ๓.๓      ด้านคุณธรรมจริยธรรม     นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๐  ของนักเรียนทั้งหมด
        ๓.๔ อัตราการตกซ้ำชั้นไม่เกินร้อยละ๑.๐๐
        ๓.๕ อัตราการศึกษาต่อ   เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ร้อยละ  ๑๐๐
ผู้จัดทำ นายแสงปัญญา  ลำลอง , นายอภิรักษ์  อุ่นรักษา ,นางศุภนุช  กาบสร้อย , นายสมเกียรติ  ภูถมนาค และคณะครู นักเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร.087-237-2828 E-mail : 
chanid_boon@hotmail.com
www.thasangwittayayon.com