ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการพัฒนาคุณภาพ2557
SAR บทที่ 4

   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา )

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน          ที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

   1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

10.00

8.43

ดี

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.25

ดีมาก

  3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

8.78

ดี

  4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

8.50

ดี

  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

14.34

ดี

  6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

6.00

พอใช้

  7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.30

ดี

  8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5.00

3.41

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

  9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์

    ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

      สถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

      และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00

4.00

ดี

คะแนนรวม

100.00

80.01

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

              l  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                                                R  ไช่             0  ไม่ใช่
              
l  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                                          R  ไช่             0  ไม่ใช่

              l  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                               R  ไช่             0  ไม่ใช่

 

                     สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

                     R สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                               0 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ปี 2557 บทที่ 4

บทที่ 4

สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนใน
ปีการศึกษา  2557  สรุปผลดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

                        ผลการดำเนินงานในภาพรวม

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม   ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนางานด้านต่างๆและสรุปผลการพัฒนา แยกเป็นรายด้านดังนี้

                    1.1.  ด้านผู้เรียน  ผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ดี สังเกตจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระดีขึ้น  โดยโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 1.1.1. กลุ่มสาระภาษาไทย  โรงเรียนได้ใช้ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาช่วยโดยทำการคัด

กรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน และ นักเรียนที่มีปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยทำการแก้ปัญหาดังนี้

                                -   นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน ได้ช่วยเหลือโดย ใช้กิจกรรมรักการอ่าน ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน สามารถอ่านหนังสือได้คล่องกว่าเดิม ทำให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและชื่นชมเป็นอย่างมาก

                                -    สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น โรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือโดยส่งครูเข้ารับการอบรม และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP  โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ์  ทำการสอนจนนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง

                                     -   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ภาษาไทย  การสื่อสารและอนุรักษ์ภาษาไทยดังนี้ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดคำขวัญ  การประกวดเรียงความ  การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ  ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยการบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ การส่งเสริมให้ครู นักเรียน เรียนรู้โดยการทำโครงงานวิชาภาษาไทย หรือโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้ โรงเรียนยังพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ที่มากมายด้วยเอกสารสืบค้น ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการประกวดยอดนักอ่านของโรงเรียน  เป็นรายเดือน   การมอบรางวัลผู้ใช้ห้องสมุดยอดเยี่ยม  ผลจาการดำเนินงานดังที่กล่าวมา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  รักการอ่าน สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการจดบันทึกการอ่าน  ส่งผลให้การเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทยมีศักยภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

                                -   และในระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการตาม

โครงการทุนครูสอนดี จำนวน 1 ทุน งบประมาณสนับสนุน  250,000 บาท จาก สำนักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  โดย นางอุษา  ลำลอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภายใต้การดูแลและสนับสนุนโดย

นายชนิด  บุญชูศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน และได้ดำเนินงานตามโครงการเรื่อยมาจนสิ้นสุดโครงการ

ตามรายงานโครงการ (ภาคผนวก)  โดยใช้ชื่อ  โครงการ  “ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนคำภาษาไทยโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ บูรณาการโครงสร้างซีทกับห้องสมุดมีชีวิต นักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนท่าแสงวิทยายน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ”  

และการดำเนินงานตามโครงการ ก็เป็นไปด้วยดี ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เช่น

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ผู้ปกครอง ชุมชน  รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ อีก  ทำให้ทางโรงเรียนได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน และ

เด็กด้อยโอกาสอีกทางหนึ่ง จากการดำเนินการทำให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ซึ่งได้แก่  หนังสือเล่มเล็ก

ประมาณ  50 เล่ม    หนังสือเล่มใหญ่  55  เล่ม     Mind Map  14 เรื่อง     CAI  9 เรื่อง ห้องวิทยบูรณาการ 1 ห้อง

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ชุด 

 

                                  -   การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่นการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันท่องอาขยานและอ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 63 ที่ จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร

 

ผลจากการเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในงาน

ศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร

สรุปได้ดังนี้

 

ผลการแข่งขันและประเภทกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 63

ในนามตัวแทน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    จำนวน  5 รายการ

 

ลำดับที่

กิจกรรม การแข่งขัน

ได้

คะแนน(100)

ลำดับที่ได้  (จากจำนวน)

ระดับเหรียญรางวัล

1.

คำคม ม.1-3

 

66.80

46  (60)

ทองแดง

2.

การอ่านทำนองเสนาะ

และท่องอาขยาน ม.1-3

83.80

41  (61)

ทอง

3.

เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ม.1-3 (LD)

85.00

13  (22)

ทอง

4.

เต้นแอโรบิค

ไม่กำหนดช่วงชั้น

(เด็กสติปัญญา)

75.97

12  (18)

เงิน

 

 

ผลการแข่งขันและประเภทกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 63

ในนามตัวแทน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    จำนวน  5 รายการ

 

ลำดับที่

กิจกรรม การแข่งขัน

/ สถานที่แข่งขัน

ได้

คะแนน(100)

ลำดับที่ได้  (จากจำนวน)

ระดับเหรียญรางวัล

5.

ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ม.1-3

(LD)

36.00

33 (48)

ได้เข้าร่วม

 

                                1.1.2.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์นั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนโดยให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  การศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์  การจัดนิทรรศการ การเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  นักเรียนมีความรักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นได้จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีโครงงานที่หลากหลาย  มีแฟ้มสะสมงาน มีรายงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้  

                    1.2.  ด้านครู  ในรอบปีที่ผ่านมา  โรงเรียนได้พัฒนาครูในหลายด้าน ทำให้ครูมีขวัญ กำลังใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยได้ดำเนินการหลายกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   การส่งเสริมให้ครูได้รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการโดยครูทุกคนได้ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ  และผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษคิดเป็น ร้อยละ 93

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดสำหรับครูทุกคน ที่ครบรอบวันเกิดก็จะได้รับของขวัญและการ์ดอวยพรจากคณะครู

                       1.3.  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในระดับดีเยี่ยม เห็นได้จาก 

1.             การที่ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนท่าแสง

วิทยายน คิดเป็นร้อยละ 70

2.             สถิติจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนที่พอเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน

3.             การได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

เช่นกิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง  ฯลฯ

4.             การที่ผู้ปกครองร่วมบริจาคทรัพย์ ในการซื้อเครื่องทำน้ำเย็น  ซื้อพัดลม  เสื่อน้ำมันปูกระเบื้อง

ห้องอนุบาล

5.             การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของชาวบ้าน ทั้ง  8  หมู่บ้าน

 

 

 

 

                      1.4. ด้านการบริหารจัดการ และการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

        สำหรับคุณภาพและผลผลิตจากการพัฒนาในด้านนี้  โรงเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่สามารถ

ระดมทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการบริการและวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น  โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนรับประทานอาหาร   หนังสือจากห้องสมุดเคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จานดาวเทียมเพื่อใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต  การตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน เช่นการทาสีรั้วใหม่  ชุดสื่อวีดีทัศน์ สำหรับสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ

                                  และผลงานที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือการระดมทุนโดยการจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำ

ปี 2556  สามารถระดมทุนทรัพยากรต่างๆได้เป็นจำนวนเงินสุทธิ  288,500  บาท  และนำเงินที่ได้จากการจัดงาน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ต่อเติมอาคารเป็นห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2 ได้จำนวน 2 ห้องเรียนอย่างสมบูรณ์

         1.5.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

สำหรับผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557รงเรียน ประสบ

ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก การแสดงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557  คณะครูและนักเรียนมีผลผลิตมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ไปเยี่ยมชม ทั้งที่เป็น โครงงาน ผลผลิตที่เป็นชิ้นงาน 

แฟ้มสะสมงานของครูและนักเรียน  การจัดแต่งแต่งห้องเรียน ตลอดจนการแสดงออกของผู้เรียนในกิจกรรมการแสดง ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ ฯลฯ 

จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า ในปีการศึกษา

2557 โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จ  บรรลุตามเป้าประสงค์  และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี  จนทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน เกิดความเชื่อมั่น ในการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือและร่วมใจพัฒนาการศึกษา  และส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน

 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น

                            1.  จำนวนนักเรียนที่มีอยู่  ในปีการศึกษา  2557  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ได้สร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยคณะครู  ผู้บริหาร ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง จนทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน  ด้านกีฬา ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   รวมทั้งด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ  จนทำให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  เกิดความไว้วางใจ  ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มมากขึ้นดังข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ที่แสดงให้เห็นตามตารางดังนี้

 

 

 

 

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ ม.1

ร้อยละการเพิ่ม

2550

2551

2552

2553
2554

2555

2556

32

37

24

23
21

16

12

97.00

98.00

98.00

94.00
91.00

100

70

  

          2.  ด้านสื่อ /นวัตกรรม  /เทคโนโลยี /แหล่งเรียนรู้  ที่เพิ่มมากขึ้น  ในปีการศึกษาโรงเรียนประสบความสำเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี ICT และอินเตอร์เน็ต โดยโรงเรียนได้จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักเรียน และจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ หรือโรงเรียนในเมือง นอกจากนี้โรงเรียนยังให้บริการชุมชน ในเรื่องการให้บริการคอมพิวเตอร์ และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในช่วงปิดภาคเรียน การให้บริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงแบบไร้สาย (Wireless) ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง  ทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องคอมพิวเตอร์และ  ICT  ในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในศักยภาพของโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนในตัวเมือง

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในทุกสาระ ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2556  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  โดยภารกิจที่สำคัญของโรงเรียนจะต้องมีหน้าที่ในการสรรหาและคิดนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2.  จำนวนบุคลากร  และคุณภาพของบุคลากร  เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นประกอบกับโรงเรียนมีบุคลากรครูที่เกษียณอายุ ในปีการศึกษา 2556 ต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2557  จำนวน  1  คน ไปช่วยราชการที่อื่น 1 คน และยังไม่ได้บุคลากรมาแทน ทำให้โรงเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนอยู่บ้าง ก็จำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาใ