ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานSAR2557
รายงานSAR2557 บทที่ 1

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
Self  Assessment  Report  (SAR)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Test

โรงเรียนท่าแสงวิทยายน

ตำบลลำพาน   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำดำ

----------------------------------------------------------------------------------------สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต  ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานSAR2557 บทที่ 2
รายงานSAR2557 บทที่ 3
รายงานSAR2557 บทที่ 4