ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินสมศ.ปี2555
ผลการประเมินสมศ.2555 จาก สมศ. ระดับปฐมวัย

ผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย จาก สมศ.

ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน          ที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

4.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

4.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

8.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

35.00

27.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

15.00

11.50

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน

5.00

3.38

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

2.50

2.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

2.50

1.50

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

2.50

1.75

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2.50

1.50

พอใช้

คะแนนรวม

100.00

77.63

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

              l  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                                                 0  ไช่             R  ไม่ใช่
              
l  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                                           0  ไช่             R ไม่ใช่

              l  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                               R  ไช่             0  ไม่ใช่

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย

             0  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                              R  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394 KB
ผลการประเมินสมศ.2555 จาก สมศ.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จาก สมศ.

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา )

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน          ที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

   1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

10.00

8.43

ดี

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.25

ดีมาก

  3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

8.78

ดี

  4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

8.50

ดี

  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

14.34

ดี

  6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

6.00

พอใช้

  7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.30

ดี

  8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5.00

3.41

พอใช้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

  9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์

    ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

      สถานศึกษา

5.00

4.00

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

      และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00

4.00

ดี

คะแนนรวม

100.00

80.01

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

              l  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                                                R  ไช่             0  ไม่ใช่
              
l  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                                          R  ไช่             0  ไม่ใช่

              l  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                               R  ไช่             0  ไม่ใช่

 

                     สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

                     R สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                               0 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394 KB