ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยการใช้การบูรณาการโครงสร้างSEATกับห้องสมุดมีชีวิต   S :นักเรียน    E : สภาพสิ่งแวดล้อม    A : กิจกรรม   
T : เครื่องมือ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

การปลูกผักชะอม เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง