ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผ้าป่าการศึกษาปี 2554
ศิษย์เก่าร.ร.ท่าแสงจิตอาสาทำผ้าป่าสามัคคี
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ต้องการร่วมแรงร่วมใจจัดทำผ้าป่าการศึกษา