ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกุสุมา ญาณกาย
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยธัช ชัยชวาลทัศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0